เกี่ยวกับฐานข้อมูล
        ในปัจจุบันการเข้าถึงสารสนเทศที่สะดวกรวดเร็ว มีผลต่อแวดวงวิชาการและการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเน้นที่จะเป็นศูนย์กลางที่มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะแห่งภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเมื่อการเป็นอาเซียนหนึ่งเดียวนั้นทำให้สารสนเทศในแต่ละภูมิภาคมีความสำคัญที่จะบ่งบอกรากเหง้า วัฒนธรรมความเป็นมาของแต่ละภูมิภาคได้ และรวมถึงการต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การสร้างมูลค่าเพิ่มนั้นสามารถทำได้หลากหลายประการ เช่น พัฒนาเครือข่าย สร้างแหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาสารสนเทศเฉพาะทางด้วย ในการพัฒนาสารสนสนเทศนั้นจะทำให้เกิดสารสนเทศที่สะดวกในการเข้าถึงของหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการประชาสัมพันธ์สมรรถนะของหน่วยงาน และยังเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนอีกด้วยหากอนุญาตให้บุคคลภายนอกได้ใช้สารสนเทศเหล่านั้น คณะฯจึงมีแนวคิดในการจัดทำเอกสารฉบับเต็มเพื่อเพิ่มมูลค่าในการเข้าถึงสารสนเทศเฉพาะทางด้านศิลปะ และสารสนเทศของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจในการเป็นศูนย์กลางความรู้ และบริการเพื่อสนับสนุนการการผลิตบัณฑิตและการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์

1เพื่อรวบรวมสารสนเทศการดำเนินงานและประวัติของคณะศิลปกรรมศาสตร์ในรูปของเอกสารฉบับเต็มให้สะดวกต่อการเข้าถึง
2เพื่อรวบรวมสารสนเทศเฉพาะทางทางด้านศิลปะ ในรูปของเอกสารฉบับเต็มให้สะดวกต่อการเข้าถึงจากเว็บไซต์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1บุคลากรของคณะมีแหล่งจัดเก็บข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และให้บริการสารสนเทศจากผลงานวิชาการที่ตนเองจัดทำขึ้น
2คณะมีแหล่งจัดเก็บข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และให้บริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านศิลปะ
3. สำนักหอสมุด สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการให้บริการสารสนเทศ ทำให้สะดวกต่อการใช้และเข้าถึงสารสนเทศเฉพาะทางด้านศิลปะ
4มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีองค์ความรู้เฉพาะทางด้านศิลปะ สนับสนุนศูนย์กลางที่มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะแห่งภูมิภาคอาเซียน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ผลงานอันมีลิขสิทธิ์
            ผลงานที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา เป็นงานอันมีลิขลิทธิ์ การคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงผลงาน และนำผลงานไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ อาจมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

โครงการ/กิจกรรมศิลปกรรม

โครงการ 17 รายการ


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “โลกเปลี่ยน ศิลป์ เปลี่ยนโลก” ครั้งที่ 6


อ่านเล่มนี้

ศิลปกรรมประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสู่อีสานเพื่อสร้
อ่านเล่มนี้

ART LANE ครั้งที่ 17 ศิลปะข้างถนน สู่วิชาการที่ยั่
อ่านเล่มนี้

ศิลปกรรมโดยศิลปินรุ่นเยาว์อีสาน CONTEMPORARY ART B
อ่านเล่มนี้

เด็กเก่งประจำคณะฯคว้าชัยบนเวทีดาวเด่นบัวหลวง 101 ป
อ่านเล่มนี้

อีกหนึ่งผลงานในการประกวดงานศิลปะโครงการจินตนาการ ส
อ่านเล่มนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจับมือคณะศิลปกรรมศา
อ่านเล่มนี้

เด็กเก่งคว้ารางวัลยอดเยี่ยมในเวทีการประกวดศิลปกรร
อ่านเล่มนี้


งานวิจัย

รวบรวมงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง 15 รายการ


โครงการวิจัย สุดสะแนน-สาวะถี: การสร้างสรรค์การแสดงจากทุนวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำและคุณค่าชุมชนอีสาน กรณีศึกษา ชุมชนสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


อ่านเล่มนี้

เปรียบเทียบผ้าพื้นถิ่น แขวงจำปาสัก สปป.ลาว กับจังห
ผศ.ดร.คเณศ ศีลสัตย์, นางสาวอ
อ่านเล่มนี้

การเปรียบเทียบธรรมมาสน์แขวงจำปาสัก สปป.ลาว กับจังห
รศ.จุมพล ราชวิจิตร, นายคำพันธ
อ่านเล่มนี้

การเปรียบเทียบศิลปกรรมแขวงจำปาสัก สปป.ลาว กับจังหว
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี, ร
อ่านเล่มนี้

เปรียบเทียบพระไม้ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว กับจังหวัดอุ
นิยม วงศ์พงษ์คำ, กิตติสันต์
อ่านเล่มนี้

เปรียบเทียบธาตุ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว กับจังหวัดอุบล
เดชา ศิริภาษณ์, อนุชิต โร
อ่านเล่มนี้

เปรียบเทียบเฮือนพื้นถิ่น แขวงจำปาสัก สปป.ลาว กับจั
ดร.สุเนตร โพธิสาร, นายกิตติส
อ่านเล่มนี้

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของที่ร
อ่านเล่มนี้

การออกแบบเลขนศิลป์ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาห
อ่านเล่มนี้


บทความวิชาการ

บทความวิชาการ 71 รายการ


ดนตรีอีสาน สร้างสรรค์วิชาการสู่เวทีนานาชาติ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาดุริยางคศิลป์จัดสัมมนา
อ่านเล่มนี้

ศิลปกรรมวิจัยครั้งที่ 5 เล่มที่ 1
อ่านเล่มนี้

ศิลปกรรมวิจัยครั้งที่ 5 เล่มที่ 2
อ่านเล่มนี้

ศิลปกรรมวิจัยครั้งที่ 4 เล่มที่ 1
อ่านเล่มนี้

ศิลปกรรมวิจัยครั้งที่ 4 เล่มที่ 2
อ่านเล่มนี้

ศิลปกรรมวิจัยครั้งที่ 4 เล่มที่ 3
อ่านเล่มนี้

ศิลปกรรมวิจัยครั้งที่ 4 เล่มที่ 4
อ่านเล่มนี้

ศิลปกรรมวิจัยครั้งที่ 4 เล่มที่ 5
อ่านเล่มนี้

ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่1
อ่านเล่มนี้


วารสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วารสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 รายการ


Vol 11 No 1 (2018): January-June


อ่านเล่มนี้

Vol 10 No 2 (2018): July - December
อ่านเล่มนี้

Vol 10 No 1 (2018): January-June
อ่านเล่มนี้

Vol 9 No 2 (2017): July - December
อ่านเล่มนี้

Vol 9 No 1 (2017): January - June
อ่านเล่มนี้

Vol 8 No 2 (2016): July - December 2016
อ่านเล่มนี้

Vol 8 No 1 (2016): January-June 2016
อ่านเล่มนี้

Vol 7 No 2 (2015): July - December
อ่านเล่มนี้

Vol 7 No 1 (2015): January - June
อ่านเล่มนี้


หนังสือและตำรา/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน

หนังสือและตำรา 3 รายการ


ภาพสลักรูปบุคคลในปราสาทเปือยน้อย


อ่านเล่มนี้

ธรรมาสน์อีสาน
อ่านเล่มนี้

ประวัติศาสตร์ศิลปะอีสาน (235 300)

ประวัติศาสตร์ศิลปะอีสาน (235 300)
อ่านเล่มนี้


สูจิบัตรศิลปะ

สูจิบัตรศิลปะที่จัดเก็บเป็นรูปเล่ม 27 รายการ


โครงการศิลปกรรมโดยศิลปินรุ่นเยาว์อีสาน ประจําปี 2560

กลุ่มวิจัยสร้างสรรค์ การทดลองทางทัศนศิลป์
อ่านเล่มนี้

โครงการศิลปกรรมโดยศิลปินรุ่นเยาว์อีสาน ประจําปี 25
กลุ่มวิจัยสร้างสรรค์ การทดลองท
อ่านเล่มนี้

สูจิบัตรนิทรรศการ E-SAN อีสาน
กลุ่มวิจัยสร้างสรรค์ การทดลองท
อ่านเล่มนี้

ฐานข้อมูลศิลปินอีสาน (ภาพถ่าย คน ศิลปวัฒนธรรม การศ
กลุ่มวิจัยสร้างสรรค์ การทดลองท
อ่านเล่มนี้

โครงการจัดการความรู้ทางด้านสหศาสตร์ศิลป์ (MULTIDIS
กลุ่มวิจัยสร้างสรรค์ การทดลองท
อ่านเล่มนี้

ในความงามมีความรู้
สายวิชาทัศนศิลป์ และกลุ่มสร้าง
อ่านเล่มนี้

Time Form Art Exhibition by two artist
กลุ่มวิจัยสร้างสรรค์ การทดลองท
อ่านเล่มนี้

Transform: Local Wisdom to Contemporary Ceramic Ar
กลุ่มวิจัยสร้างสรรค์ การทดลองท
อ่านเล่มนี้

Impressive watercolor painting
กลุ่มวิจัยสร้างสรรค์ การทดลองท
อ่านเล่มนี้


ผลงานสร้างสรรค์ งานศิลปะ

ประติมากรรม หัตถกรรม ศิลปกรรม 71 รายการ

บันทึกข้อความคำร้องของจดสิทธิบัตร

ผลงานนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอยื่นจดแจ้งข้อมูลสิทธิ์ผลงาน ตามรายละเอียดที่ได้แสดงไว้
View more >>
ติดต่อสอบถาม:
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty of Fine and Applied Arts,
Khon Kaen University
ที่อยู่: 123 ถ.มิตรภาพ
ต. ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/ แฟกซ์ 043-202396

facebook
copyright © 2018 Faculty of Fine and Applied Arts, KKU Library, Khon Kaen University. All right reserved.