ชื่อฐานข้อมูล
A-Z: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
สาขา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สาขา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
สาขา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
คู่มือ
AAAS:Science Online
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์ที่รวมบทความฉบับเต็มจากวารสาร Science Journals, Science Magazine, Daily news, Science Careers และสื่ออื่นๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น มัลติมีเดีย บริการข้อมูลบทคัดย่อตั้งแต่ปี 1880 เป็นต้นมา และสืบค้น Fulltext ได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน
     
ABI/Inform Complete
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจที่สำคัญ รวมถึงปริญญานิพนธ์ เอกสารรายงาน รายงานธุรกิจเฉพาะประเทศ ประเภทอุตสาหกรรม ช่วยให้นักวิจัยมองเห็นภาพรวมองค์กรและแนวโน้มธุรกิจทั่วโลกที่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริการข้อมูลตั้งแต่ปี 1970 เป็นต้นมาให้ข้อมูล Fulltext 5 ปีย้อนหลังจากปีปัจจุบันและตามเงื่อนไขของวารสารแต่ละชื่อ
   
Academic Search Complete
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่รวมบทความจากวารสารชั้นนำทุกสาขาวิชา บริการข้อมูลบทคัดย่อไม่น้อยกว่า 12,500 ชื่อเรื่อง และสืบค้น Full text ได้จากวารสารไม่น้อยกว่า 8,500 ชื่อ ให้บริการตั้งแต่ปี 1907 ถึงปัจจุบัน และสืบค้น Fulltext ได้ตามเงื่อนไขการบอกรับเฉพาะชื่อวารสาร
   
ACM Digital Library
...
     
ACS Publications (American Chemical Society Publications)
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านเคมี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์เคมี ชีวเคมี รวบรวม Full text ของวารสารประเภท peer review จำนวน 40 รายชื่อ เช่น American Chemical Society Journal และยังมี Book Chapter ด้วย ให้บริการตั้งแต่ปี 1876 ถึงปัจจุบัน และสืบค้น Fulltext ได้ตามเงื่อนไขการบอกรับเฉพาะชื่อวารสาร
     
AIP (American Institute of Physics)
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านฟิสิกส์ ได้แก่ ฟิสิกส์ทั่วไป ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์เคมี ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้บริการวารสาร 25 รายชื่อ สืบค้น Fulltext ได้ตามเงื่อนไขการบอกรับของวารสารแต่ละชื่อ
     
American Chemical Society Journal (ACS)
...
     
Annual Review
...
     
Applied Science & Technology Full Text (H.W. Wilson)
Applied Science & Technology Full Text™ contains indexing and abstracts for nearly 800 core English-language, scientific and technical publications back to 1983. Full text of articles is available from more than 220 periodicals dating back to 1997. Content includes coverage of a wide variety of applied science specialties—acoustics to aeronautics, neural networks to nuclear and civil engineering, computers and informatics and much more.
     
APS (American Physical Society)
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านฟิสิกส์ทุกสาขา บริการบทคัดย่อจากปี 1893 ถึงปัจจุบัน และค้น Full Text ได้ย้อนหลัง 3 ปีจากปัจจุบัน สืบค้น Fulltext ได้ตามเงื่อนไขการบอกรับของวารสารแต่ละชื่อ
     
Art Full Text (H.W. Wilson)
Comprehensive resource for art information featuring full-text articles from more than 300 periodicals dating back to 1995, high-quality indexing and abstracting of over 600 periodicals dating as far back as 1984, including 280 peer-reviewed journals, as well as indexing and abstracting of over 13,000 art dissertations. Indexing of almost 200,000 art reproductions provides examples of styles and art movements, including works by emerging artists. The database covers fine, decorative and commercial art, folk art, photography, film, and architecture, and also includes a database-specific thesaurus.
     
Art Source (H.W. Wilson)
Art Source covers a broad range of related subjects, from fine, decorative and commercial art, to various areas of architecture and architectural design. Providing over 600 full-text journals, more than 220 full-text books, and a collection of over 63,0000 images, it is designed for use by a diverse audience, including art scholars, artists, designers, students and general researchers.
     
ASCE (American Society of Civil Engineering)
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมโยธา และสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสำนักพิมพ์ ASCE บริการวารสารมากกว่า 30 รายชื่อ รวมถึง E-book, Standards, Proceedings ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995 ถึงปัจจุบัน สืบค้น Fulltext ได้ตามเงื่อนไขการบอกรับของวารสารแต่ละชื่อ
     
ASME Transaction Journals (The American Society of Mechanical Engineers)
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสำนักพิมพ์ ASME บริการวารสารมากกว่า 26 รายชื่อ รวมถึง E-book, Conference- Proceedings ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1960 ถึงปัจจุบัน สืบค้น Fulltext ได้ตามเงื่อนไขการบอกรับของวารสารแต่ละชื่อ
     
ASTM International Standards Worldwide
เป็นฐานข้อมูลมาตรฐานในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีข้อมูลมาตรฐานมากกว่า 12,000 ชื่อเรื่องเกี่ยวกับ materials, products, systems และ services และรวมถึงบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ รายงานการประชุมทางวิชาการด้วย
     
Biological & Agricultural Index Plus (H.W. Wilson)
Biological & Agricultural Index Plus™ provides full text of articles from over 100 journals dating back to 1997, as well as indexing and abstracts of more than 380 publications. Subject coverage includes agriculture & agricultural research, atmospheric science, biochemistry, biology, biotechnology, botany, chemistry, environmental science, geology, marine biology microbiology, physics and much more.
     
Biological Online Abstracts
...
     
BMJ Journal
...
     
Business Abstracts with Full Text (H.W. Wilson)
Business Abstracts with Full Text™ offers a multitude of business magazines and scholarly journals: this comprehensive database contains the full text of articles from more than 510 key publications dating back to 1995, and provides access to product evaluations, interviews, biographical sketches, corporate profiles, obituaries, surveys, statistical rankings, book reviews and reports from associations, societies, trade shows, conferences and more.
     
Business Source Complete
Business Source Complete is the world's definitive scholarly business database, providing the leading collection of bibliographic and full text content. As part of the comprehensive coverage offered by this database, indexing and abstracts for the most important scholarly business journals back as far as 1886 are included. In addition, searchable cited references are provided for more than 1,300 journals.
   
Cambridge Journal Online (CJO)
เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการบทความวารสารทุกสาขาจากสำนักพิมพ์ Cambridge ให้บทความย้อนหลังตั้งแต่ปี 1700 – ปัจจุบัน และค้น Fulltext ได้ตั้งแต่ปี 1997
 
CSA - Biological online abstract (แจ้งเพิ่มข้อมูลไปวันที่ 18/02/2014)
เป็นฐานข้อมูลบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาชีวการแพทย์ ชีวเทคโนโลยี สัตววิทยา นิเวศวิทยา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวแพทย์ เอดส์ สาหร่ายวิทยา กรดอะมิโน พฤติกรรมสัตว์ ชีววิศวกรรม เมเบรนทางชีวภาพรวมถึงเอกสารการประชุม รายงานด้านเทคนิค บทความเฉพาะ รวมทั้งหนังสือและสิทธิบัตร ให้ข้อมูล Fulltext ตามเงื่อนไขของวารสารแต่ละชื่อ
     
CINAHL with Full Text
...
     
Computer & Applied Science (CACS)
เป็นฐานข้อมูลวารสารวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านคอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง รวบรวมจากวารสารชั้นนำไม่น้อยกว่า 2,000 ชื่อ และเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) ของวารสาร ไม่น้อยกว่า 1,000 ชื่อ
     
Dentistry & Oral Science Source
ฐานข้อมูลวารสารทางทันตกรรมและวิทยาการช่องปากภาษาต่างประเทศมากกว่า 210 ชื่อ
     
Education Full Text (H.W. Wilson)
Provides full text of articles from over 350 journals as far back as 1996, in addition to indexing of more than 770 periodicals dating back to 1983. Content includes in-depth coverage of special education and more than 100,000 controlled and cross-referenced names of educational tests. Subject coverage includes adult education, multicultural/ethnic education, teaching methods and much more.
     
Education Research Complete
Education Research Complete is the definitive online resource for education research. Topics covered include all levels of education from early childhood to higher education, and all educational specialties, such as multilingual education, health education, and testing. Education Research Complete provides indexing and abstracts for more than 2,100 journals, as well as full text for more than 1,200 journals, and includes full text for nearly 500 books and monographs.
     
Emerald Management
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการจัดการ ธุรกิจ การตลาด และรวมถึง บทความจากหนังสือ ข้อมูลอ้างอิง และกรณีศึกษา บริการข้อมูลตั้งแต่ปี 1898 ให้ข้อมูล Fulltext 5 ปีย้อนหลังจากปีปัจจุบันและตามเงื่อนไขของวารสารแต่ละชื่อ
     
General Science Full Text (H.W. Wilson)
General Science Full Text™ provides full text from more than 100 periodicals dating as far back as 1995, in addition to indexing and abstracts for nearly 300 periodicals dating back to 1984. Subject coverage includes astronomy, biology, botany, chemistry, conservation, health & medicine, oceanography, physics, zoology and much more.
     
Glorier Online
...
     
H.W.Wilson
เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art ,Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest,Biological & Agricultural Science
   
Humanities Full Text (H.W. Wilson)
Humanities Full Text™ includes many of the most important academic journals in the humanities with the full text of articles from over 300 periodicals dating back to 1995, and high-quality indexing for almost 700 journals—of which 470 are peer-reviewed—dating as far back as 1984. The database provides coverage of feature articles, interviews, bibliographies, obituaries, and original works of fiction, drama, poetry and book reviews, as well as reviews of ballets, dance programs, motion pictures, musicals, radio and television programs, plays, operas, and more.
     
IEEE/IEE Electronic Library (IEL)
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ รวบรวมบทความจากวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารการประชุม ของสมาคม IEEE และ IET รวมทั้งเอกสารมาตรฐานของ IEEE จำนวนไม่น้อยกว่า 2,410,000 รายการ
     
Index to Legal Periodicals and Books Full Text™
An excellent resource for attorneys, educators, business people, law librarians, students, paralegals and others involved with the law, providing complete coverage of the most important English language legal information, with international coverage of scholarly articles, symposia, jurisdictional surveys, court decisions, legislation, books, book reviews and more. Full text is available for over 400 periodicals, many of them peer-reviewed, as far back as 1994.
     
Journal Citation Report
...
 
Journal@Ovid
...
     
JSTOR : Business Collection
...
   
Karger Online Journal
...
     
Library Literature & Information Science Full Text (H.W. Wilson)
provides cover-to-cover indexing and abstracting of over 400 journals, including key library and information science periodicals, and full-text coverage of over 170 journals. Subjects include automation, cataloging, censorship, circulation procedures, classification, copyright legislation, government aid, library associations and conferences, library equipment and supplies, personnel administration, preservation of materials, and more. Coverage reaches as far back as 1980.
     
Matichon e-library
...
   
MD Consult
...
     
Nature online
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ Chemistry, Clinical Practice & Research, Earth & Environmental, Life Sciences, Physical Sciences บริการข้อมูลตั้งแต่ปี 1984 ถึงปัจจุบัน ให้ Fulltext ย้อนหลัง 5 ปีและตามเงื่อนไขของวารสารแต่ละชื่อ
   
Newswires
EBSCO's Newswires provides near real-time access to top world-wide news from Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire, and Business Wire on a continuous basis. This content is monitored by EBSCO and relevant results are provided when users enter searches in EBSCOhost. This collection includes AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000, and more. End users can immediately access the full text of the web content, by following the link in the record. The index to the full text content in EBSCO Newswires is held for a rolling 30-day archive by EBSCO, so users can enjoy the previous 30 days of news relating to their search interests.
     
OmniFile Full Text Mega (H.W. Wilson)
Contains a wealth of essential material for learning and detailed research in a single, easily-searched database. With the full text of articles from over 2,500 publications, and indexing and abstracts from nearly 3,600 publications, this database provides invaluable support for research in all core undergraduate subjects and for cross-disciplinary work.
     
Oxford Journals Online
...
   
Oxford University Press
เป็นฐานข้อมูลสหสาขา รวบรวมบทความจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Oxford University Press มากกว่า 230 รายชื่อ บริการข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1985 เป็นต้นมา และให้ Fulltext ตามเงื่อนไขของวารสาร
 
Project Euclid
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ มากกว่า120,455 บทความ รวมถึงบทความในหนังสือและการประชุมวิชาการมากกว่า 188 ชื่อเรื่อง บริการข้อมูลตั้งแต่ปี 1965 ถึงปัจจุบัน ค้น Fulltext ได้ตามเงื่อนไขของวารสารแต่ละชื่อ และที่เป็น Free Acess
     
Project MUSE
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่รวบรวมบทความจากวารสารวิชาการชั้นนำและบทความในหนังสือ บริการข้อมูลจากปี 1995 ถึงปัจจุบัน ให้ Fulltext จากย้อนหลัง 5 ปีจากปีปัจจุบัน และตามเงื่อนไขของวารสารแต่ละชื่อ
     
ProQuest Agriculture Journal
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาเกษตรและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สัตวศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ รวบรวมบทความจากวารสารมากกว่า 645 รายชื่อ บริการข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1970 ถึงปัจจุบัน ค้น Fulltext ได้ตามเงื่อนไขของวารสารแต่ละชื่อ
     
Proquest Dissertation&Thesis (PQD)
เป็นฐานข้อมูล Fulltext วิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา บริการข้อมูลตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน
   
ProQuest Nursing and Allied Health
...
     
Readers' Guide Full Text Mega (H.W. Wilson)
includes indexing of over 450 periodicals as far back as 1983 and searchable full text of articles from over 250 journals as far back as 1994. Subject coverage includes antiques, arts, business, computers, education, entertainment, film & television, gardening, health & medicine, history, home improvement, literature, news & current events, photography, popular & classical music, politics, popular culture, religion, science, sports & fitness, transportation, travel and much more.
 
Regional Business News
This database provides comprehensive full text coverage for regional business publications. Regional Business News incorporates coverage of more than 80 regional business publications covering all metropolitan and rural areas within the United States. Click here for a complete title list. Click here for more info.
     
RELC Journal (E-journal subscribe by Title)
วารสาร RELC Journal เป็นวารสารภาษาต่างประเทศทางด้านการใช้ภาษา มีกำหนดออกราย 4 เดือน ปัจจุบันสำนักวิทยบริการบอกรับในรูปแบบฉบับอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดู Fulltext ได้ตั้งแต่ปี 2013-2104 ให้บริการบทคัดย่อตั้งแต่ปี 1979 ถึงปัจจุบัน หากใช้ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย โปรดใช้ผ่านระบบ VPN
     
ScienceDirect
...
 
SciFinder Scholar
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้เอกสารฉบับเต็มทางด้านเคมี ใช้งานครั้งแรกสมัครขอ Username/Password ที่นี่คลิก
     
Scopus
...
     
Social Sciences Full Text (H.W. Wilson)
Provides access to a wide assortment of the most important English-language journals published in the social sciences. This resource provides detailed indexing for over 625 periodicals dating back as far as 1983—nearly 400 of which are peer-reviewed.
     
SpringerLink
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขา รวมถึงบทความจากหนังสือ Reference Work และ Protocals มากกว่า 8 ล้าน รายการ บริการข้อมูลตั้งแต่ปี 1832 ให้บริการ Fulltext ย้อนหลัง 5 ปีและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขวารสารแต่ละชื่อ
   
The Cochrane Library
...
     
Web of Science
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขา ที่ให้บทคัดย่อของบทความวารสารพร้อมรายละเอียดด้านการอ้างถึง (Citations) บริการข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 ถึงปัจจุบัน
 
Wiley Online Library
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขา ที่รวบรวมบทความจากวารสารวิชาการจากสำนักพิมพ์ Wiley รวมถึงบทความจากหนังสือ Reference Work และ Protocols มากกว่า 4 ล้านรายการ
   
       
Go to top