เกี่ยวกับการจัดการความรู้
       สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น สำนักหอสมุด จึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ที่ทันสมัย ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน โดยที่ผ่านมาจะเน้นการจัดการความรู้ในระดับกลุ่มภารกิจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ

         สำหรับครั้งนี้ สำนักหอสมุด มีนโยบายในจัดกิจกรรมการจัดการความรู้โดยการนำ Lean และไคเซน (Kaizen) มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน พัฒนานวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดอัตราการสูญเปล่า ตลอดจนการใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีสามารถปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย R to R (Routine to Research) ในที่สุด

เกี่ยวกับการจัดการความรู้

COPs: ชุมชนนักปฏิบัติ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน แบ่งปันร่วมกัน เพื่อให้ได้มาในเรื่องชุมชนความรู้ในเรื่องนั้นๆ ( Knowledge Assets ) สำหรับคนในชุมชนนำไปทดลองใช้ แล้วนำผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก ส่งผลให้ความรู้นั้นๆ ได้รับการยกระดับขึ้นเรื่อยๆ ผ่านการปฏิบัติ 16 รายการ


แนวทางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

งานบริการ
อ่านเล่มนี้

การยืม-คืน Maker Space ผ่าน Walai Autolib
สงวน พงศ์กิจวิทูร, เยาวพร ศาสน
อ่านเล่มนี้

วิธีการใช้งานและการแก้ปัญหาการยืมผ่านตู้แคน
กนก มีกุญชร
อ่านเล่มนี้

สร้างแบบฟอร์ม แบบสอบภามออนไลน์ง่ายๆ 10 ขั้นตอนด้วย
ธีรยุทธ บาลชน
อ่านเล่มนี้

ผลการดำเนินงาน KM 2013
คณะกรรมการจัดการความรู้
อ่านเล่มนี้

ผลการดำเนินงาน KM 2012
คณะกรรมการจัดการความรู้
อ่านเล่มนี้

ผลการดำเนินงาน KM 2011
คณะกรรมการจัดการความรู้
อ่านเล่มนี้

ประเมินกิจกรรม KM 2018
คณะกรรมการจัดการความรู้
อ่านเล่มนี้

แนวปฏิบัติเรื่องการบริการยืมระหว่างห้องสมุด
ชุมชนนักปฏิบัติงานบริการ
อ่านเล่มนี้


Share & Learn

รวบรวมผลงานวิชาการที่ส่งเข้าร่วมงาน KKUL Show&Share หรือ Share&Learn ในปัจจุบัน 252 รายการ


การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสถานกีฬา ของงานบริการสถานกีฬา กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายเฉลิมพล แสงแก้ว กองการกีฬา และนายภาสพันธ์ จิโนทา กองบริหารงานกลาง
อ่านเล่มนี้

การบริหารจัดการ: สำนักงานไร้กระดาษ
นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง
อ่านเล่มนี้

การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไ
นางสาววราภรณ์ พนมศิริ นางสาวสุ
อ่านเล่มนี้

Linking Informing Sharing Taipei Taiwan
5 M (5Managers)* นางธณัชพร ยะป
อ่านเล่มนี้

Reference Style by Information Journal
นางสาวเมธยา เสามะลี, นางยุวดี
อ่านเล่มนี้

VMLib สำรวจ (หนังสือ) แบบยั่งยืน
นางเพ็ญแข พั่วโพธิ์, นางยุวดี
อ่านเล่มนี้

“คุณค่าของการบริการ อยู่ที่จิตสำนึกรักในการให้บริก
นางฑึตึฐา เค้าปัญญา
อ่านเล่มนี้

น้องเพาะกล้า พี่ปลูกป่าที่มอดินแดง : การเรียนรู้เพ
นายภาสกร เตือประโคน
อ่านเล่มนี้

KKU Ag Community Tag Cloud
นางสุอารี ละราคี และนางทรรศนีย
อ่านเล่มนี้


OPEN HOUSE

รวบรวมผลงานที่นำมาแสดงในงาน OPEN HOUSE 4 รายการ


2017

รวบรวมรางวัล ผลงานความสำเร็จของสำนักหอสมุด
อ่านเล่มนี้


PULINET

รวบรวมผลงานวิชาการที่ส่งเข้าร่วมงาน PULINET 20 รายการ


คุณขอมาห้องสมุดแพทย์จัดให้


อ่านเล่มนี้

KKU Family and Network
อ่านเล่มนี้

3 Managers : the operation of network
อ่านเล่มนี้

KKUL : ก้าวสู่องค์กรประหยัดพลังงาน
อ่านเล่มนี้

library Co-creation via crowdsourcing
อ่านเล่มนี้

บริการ Park&Pick:Drive Thru
อ่านเล่มนี้

KKUL: KKU School Library Website
อ่านเล่มนี้


TQM

รวบรวมผลงานวิชาการที่ส่งเข้าร่วมงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The Symposium on TQM Best-Practices in Thailand 39 รายการ


การพัฒนากระบวนการจัดการฐานข้อมูลE-Thesis เพือลดขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล เพื3อการวิจัย

ยุพา ดวงพิมพ์, มุกดา ดวงพิมพ์, วราภรณ์ พนมศิริ
อ่านเล่มนี้

การบริหารจัดการหนังสือบริจาคแบบมีส่วนร่วมของผู้ใช้
วราภรณ์ พนมศิริ, ยุพาดวงพิมพ์
อ่านเล่มนี้

ระบบบริหารจัดการขยะทีมีประสิทธิภาพ (Trash Tracking
ทิพานัน พงษ์สุวรรณ, ภานุวัตร อ
อ่านเล่มนี้

ระบบบริหารจัดการขยะทีมีประสิทธิภาพ (Trash Tracking
ทิพานัน พงษ์สุวรรณ, ภานุวัตร อ
อ่านเล่มนี้

ระบบการจัดตารางการปฏิบัติงานออนไลน์ (Time Table On
จรูญลักษณ์ นารี, นางนีรบล ไชยป
อ่านเล่มนี้

ระบบการจัดตารางการปฏิบัติงานออนไลน์ (TimeTable Onl
จรูญลักษณ์ นารี, นางนีรบล ไชยป
อ่านเล่มนี้

ห้องสมุดกับผู้สูงอายุ
สีรุ้ง พลธานี, ยศยาดา สิทธิวงษ
อ่านเล่มนี้

ห้องสมุดกับผู้สูงอายุ
สีรุ้ง พลธานี, ยศยาดา สิทธิวงษ
อ่านเล่มนี้

การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบรรณารักษ
สงวน พงศ์กิจวิทูร, เยาวพร ศาสน
อ่านเล่มนี้


We Proud of KKUL

รางวัลเชิดชูเกียรติและการสร้างชื่อเสียงของสำนักหอสมุด 4 รายการ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2560

2017

รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 Read more >>

ผู้บริหารดีเด่น ปี 2560

2017

ผู้บริหารดีเด่น องค์กรระดับ ศูนย์ สถาบัน สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 Read more >>

รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี 2560

2017

รับรางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานวิชาการ โดยวาจา หัวข้อ "Thai journal Finder ฐานข้อมูลเพื่อการคัดเลือกวารสารในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ" งานประชุมวิชาการระดับชาติ Pulinet ครั้งที่ 7 Read more >>

รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี 2560

2017

การนำเสนอผลงานวิชาการ โดยโปสเตอร์ หัวข้อ "นวัตกรรมบริการ พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Vitual Museum)" งานประชุมวิชาการระดับชาติ Pulinet ครั้งที่ 7 Read more >>

วิดีโอกิจกรรม Share&Learn

รวบรวมวิดีโอแนะนำผลงานวิชาการกิจกรรม Share&Learn 6 รายการ

โปสเตอร์นำเสนอผลงานวิชาการ

รวบรวมโปสเตอร์หรือกราฟฟิคนำเสนองานวิชาการต่างๆ 1 รายการ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 โทรศัพท์: 0 4320 2541, โทรสาร: 0 4320 2543
 อีเมล: library.inbox@kku.ac.th
 เบอร์โทรภายในคลิกที่นี่

copyright © 2018 Khon Kaen University Library. All right reserved.