About Thai Journal Finder
สืบค้นวารสารที่สอดคล้องกับบทความของคุณ

          Thai Journal Finder เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทั้งวารสารกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 โดยนำมาจัดระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักวิจัย นักศึกษา ได้เข้าถึงวารสารไทยสำหรับการตีพิมพ์บทความได้ง่ายและตรงตามความต้องการ โดยเลือกช่องทางการสืบค้น และพิมพ์คำที่ต้องการสืบค้น ในช่องสืบค้น ท่านจะได้รายการวารสารไทยที่สอดคล้องกับเนื้อหาบทความของท่าน เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่จะส่งบทความตีพิมพ์ คือ ระยะเวลาการออก ค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิง (Journal Impact Factor) กลุ่มวารสารที่สังกัด (1 หรือ 2) ฐานข้อมูลนานาชาติที่วารสารนั้น ๆ ปรากฏอยู่ และหากต้องการศึกษารายละเอียดขั้นตอนการส่งบทความตีพิมพ์ ผู้ใช้สามารถคลิกที่ URL ของวารสารชื่อนั้น ๆ เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表