349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: The EUrASEANs: journal on global socio-economic dynamics   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / College of Hospitality Industry Management, Suan Sunandha Rajabhat University 2. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา111/5 หมู่ที่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ISSN: 2539-5645
จัดพิมพ์ ราย 2 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://euraseans.com/index.php/journal

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表