349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / Graduate School, Silpakorn University 2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ISSN: 2773-8787
จัดพิมพ์ ราย 2 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/The_New_Viridian

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表