349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความอย่างยั่งยืน   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Sustainable Tourism Development
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / School of Tourism and Hospitality Management , Suan Dusit University 2. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต295 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ISSN: 2730-2911 ,2730-3322
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSTD

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表