349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: คุรุสภาวิทยาจารย์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: JOURNAL OF TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ / Teachers' Council of Thailand 2. 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ISSN: 1513-1912,2730-1788
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/withayajarnjournal

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表