349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Humanities and Social Sciences
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

ISSN: 2697-5688
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HUSO

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表