349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of MCU Philosophy Review
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Graduate Mahachulalongkornrajavidyalaya University 2. บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

ISSN: 2651-0502
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmpr

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表