349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of MCU Buddhist Review
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Faculty of Buddhism, Mahachulalongkornrajavidyalaya University 2. คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ถนนพหลโยธินตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

ISSN: 2586-8144,2730-339X
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表