349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of MCU Haripunchai Review
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / (Mahachulalongkornrajavidyalaya University Lamphun Buddhist College 2. 192 หมู่ 2 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

ISSN: 2586-9310,2672-9792
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMHR/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表