349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสาร มจร เพชรบุรีปริทรรศน์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of MCU Phetchaburi Review
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี / Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phetchaburi Buddhist College 2. เลขที่ 65/1 หมู่ 6 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

ISSN: 2773-9295,2773-9635
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表