349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Chulalongkorn Law Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Law, Chulalongkorn University 2. กองบรรณาธิการวารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

ISSN: 2773-8604,2773-8736
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawchulajournal

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表