349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: SONGKLANAKARIN LAW JOURNAL
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Faculty of Law, Prince of Songkla University 2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ISSN: 2651-1894,2730-3721
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/SLJ/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表