349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Public Health Policy and Laws Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Department of Public Health Administration, Faculty of Public Health, Mahidol University 2. 420/1 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ISSN: 2697-6250,2697-6285
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/journal_law

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表