349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Management and Local Innovation
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ / Network for Research and Innovation Promotion in Social Sciences 2. 99/173 ม. 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

ISSN: 2697-6439
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmli/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表