349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Administration and Social Science Review
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. เครือข่ายส่งเสริมงานวิชาการทางสังคมศาสตร์ 2. 157/17 หมู่ที่ 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพรานจ.นครปฐม 73220

ISSN: 2730-3187
จัดพิมพ์ ราย 2 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/assr/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表