349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Nursing, Health, and Education Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี / Boromarajonani College of Nursing,Udonthani 2. 88 ถนนมิตรภาพ หมู่ 1ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ISSN: 2630-0214
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/NHEJ/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表