349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการยศาสตร์ไทย   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Thai Journal of Ergonomics
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สมาคมการยศาสตร์ไทย / Ergonomics Society of Thailand (EST) 2. สมาคมการยศาสตร์ไทยเลขที่ 22/3 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร 10170

ISSN: 2773-8884
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/TJE/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表