349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Vocational Education Central Region Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / Institute of Vocational Education Central Region 4 Office of the Vocational Education Commission 2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 490 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ISSN: 2586-8985,2730-2997
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IVECJournal/

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表