349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2. กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ISSN: 1685-991X,2730-2652
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 1
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JTTAM

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表