349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University 2. 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ISSN: 2673-0383
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表