349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ISSN: 0858-4338
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表