349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารครุศาสตร์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: EDUCATION JOURNAL
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University 2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ISSN: 2630-0761,2774-1370
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edunsrujo

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表