349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Thai Journal of Clinical Psychology
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย / The Thai Clinical Psychologist Association 2. สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิกไทย ตึก 10 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

ISSN: 2774-1087
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/tci-thaijclinicpsy

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表