349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Bansomdej Music Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / College Of Music Bansomdejchaopraya Rajabhat University 2. 1061 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม.10600

ISSN: 2697-4053
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://ejs.bsru.ac.th/musicjournal/

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表