349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Educational Management and Research Innovation
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สมาคมหลวงพ่อใหญ่ / Luangporyai Association 2. 39/21 ม.9 ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ISSN: 2773-9775
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jemri

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表