349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Educational Innovation and Research
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ (สนว.) / Suvarnabhumi Institute Innovation Technology Education and Research (SITER) 2. สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ (สนว.)เลขที่ 22/2 ม.5 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทร 038-198600

ISSN: 2730-1672
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: 1
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表