349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Business Administration, Maejo University.
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / Faculty of Business Administration, Maejo University. 2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

ISSN: 2697-3782,2697-4096
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MJBA

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表