349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: Journal of Urban Culture Research   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University

ISSN: 2228-8279,2408-1213
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ:
URL : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JUCR

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表