349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Graduate Saket Review
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Roi Et Buddhist College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University 2. 252 หมู่ที่ 4 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

ISSN: 2630-0648
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/saketreview

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表