349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารปรัชญาปริทรรศน์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Philosophical Vision
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย / Faculty of Religion and Philosophy Mahamakut Buddhist University 2. 248 ม.1 ถ.ศาลายา - นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170โทรศัพท์ 02 - 444 - 6000

ISSN: 1513-6620
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/issue/archive

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表