349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารปรัชญาอาศรม   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Prajna Ashram
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ / Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus 2. บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่139 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 20500

ISSN: 2774-0986,2774-0994
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://firstojs.com/index.php/jpa

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表