349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารพุทธจิตวิทยา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Buddhist Psychology
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Department of Psychology, Faculty of Humanities, Mahachulalongkornrajavidyalaya Unoversity 2. ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัยต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

ISSN: 2539-5785,2774-1095
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jbp/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表