349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Songklanakarin Journal of Social Sciences & Humanities
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ISSN: 0859-1113
จัดพิมพ์ ราย 2 เดือน
กลุ่ม: 2
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表