349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Buddhist Philosophy Evolved
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด / Department of Buddhism and Philosophy Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus Graduate School 2. สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000โทร 0-4351-8364 และ 0-4351-6076 โทรสาร 0-4351-4618โทรมือถือ 0934390684

ISSN: 2730-2644
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表