349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: MCU UBONRATCHATHANI JOURNAL OF BUDDHIST STUDIES
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี / Mahachulalongkornrajavidyalaya University Ubon Ratchathani Campus 2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี หมู่ที่ 1 ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ISSN: 2774-048X,2774-0463
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://journal.ubonmcu.org/

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表