349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: The Korean Language and Cultural Studies Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Department of Eastern Languages Faculty of Humanities Kasetsart University 2. ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ISSN: 2697-6382,2697-6579
จัดพิมพ์ ราย 1 ปี
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/klcj/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表