349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Interdisciplinary Innovation Review
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Graduate School of Political Science Faculty of Social Sciences Mahachulalongkornrajavidyalaya University 2. อาคารเรียนรวมโซนบี ชั้น 5 เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

ISSN: 2773-9910,2774-0846
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: ยังไม่กำหนด
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jidir

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表