349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Political Science Association of Kasetsart University 2. 8/82 บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ISSN: 2730-3616
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JIRGS

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表