349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Interdisciplinary Academic and Research Journal
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. สถาบันส่งเสริมและพัฒนาวิชาการดอกเตอร์เคน / DR.KEN Institute of Academic Development and Promotion 2. สถาบันส่งเสริมและพัฒนาวิชาการดอกเตอร์เคนเลขที่ 139/26 ถนน ถีนานนท์ ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

ISSN: 2774-0374
จัดพิมพ์ ราย 2 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/IARJ/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表