349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารสังคมพัฒนศาสตร์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Social Science Development
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. วัดสนธิ์ (นาสน) / Wat Son (Na son) 2. วัดสนธิ์ (นาสน) เลขที่ 89 หมู่ 5 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

ISSN: 2774-0412
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so07.tci-thaijo.org/index.php/JSSD

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表