349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Social Sciences Mahamakut Buddhist University
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย / Mahamakut Buddhist University 2. กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระวันรัต (B7.4)248 หมู่ที่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ISSN: 2587-0033,2730-244X
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSMBU/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表