349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Social Science Panyapat
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. ปัญญาพัฒน์ / Panyapat 2. 3/1273 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ISSN: 2773-9805
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 2
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JSSP/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表