349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Social Science and Cultural
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง / Wat Srariang Buddhist Secondary School 2. โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดสระเรียง 572 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

ISSN: 2697-6269,2730-1362
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JSC/index

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表