349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: พยาบาลสาร   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Nursing, Chiang Mai University 2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ISSN: 0125-5118
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: ยังไม่กำหนด
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表