349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา   
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา / Boromarajonani College of Nursing, Phayao 2. สำนักพัฒนาคุณภาพวารสารและโครงการตำรา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 312 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ISSN: 0859-3949,2651-1908
จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน
กลุ่ม: ยังไม่กำหนด
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表