349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of Educational Measurement Mahasarakham University (JEM-MSU)
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ISSN: 0858-5520
จัดพิมพ์ ราย 6 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - ISSN Online: 2651-1444
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://edu.msu.ac.th/jem/home/

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表