349 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

591 ชื่อเรื่อง

วารสารกลุ่มที่ 2

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วารสาร: วารสารนิเทศศาสตร์   
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Journal of communication arts
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ISSN: 0857-085X
จัดพิมพ์ ราย 3 เดือน
กลุ่ม: 1
เอกสารเพิ่มเติม:
   - Former ISSN : 0859-085X
   - ISSN Online: 2673-009X
   - E-ISSN : 2673-0416
ภาษา:
หัวเรื่อง/สาขาวิชาย่อย:
URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcomm

ค่า Impact Factors:

แนวโน้ม
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表